Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟


Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟


روزنامه Der Spiegel گزارش داده که آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) رمزنگاری مورد استفاده در سیستم ویدیو کنفرانس داخلی سازمان ملل را نیز شکسته تا بتواند سیطره کاملی بر وقایع و ارتباطات داخل این سازمان داشته باشد.

گویا NSA که در چند ماه اخیر با افشاگری های مامور سابق امنیت اطلاعات، ادوارد اسنودن، زیر نور افکن های خبری قرار گرفته با این رمزشکنی که در تابستان ۲۰۱۲ صورت داده، توانسته ترافیک ویدیویی سیستم تله کنفرانس داخلی سازمان ملل را در حجم وسیعی زیر نظر بگیرد.


پیش از آن هم در خبرها داشتیم که این آژانس، بعد از تغییر محل دفاتر اتحادیه اروپایی در نیویورک، به جاسوسی از آنها پرداخته و ماموریت های دیپلماتیک اروپایی ها را چه در واشینگتن و چه در سازمان ملل، استراق سمع کرده.


به نظر می رسد NSA مرزی برای کارهای جاسوسی اش نمی شناسد و اینها، تازه اول ماجرا است. در آن سو، هنوز نمی دانیم ادوارد اسنودن چه حجمی از اطلاعات منتشر نشده درباره اقدامات این سازمان را در اختیار دارد که بر جذابیت ماجرا می افزاید.


اخیرا اقداماتی که بریتانیا برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران مرتبط با اسنودن و افشاگری های اش انجام داده نیز سوژه اعتراض رسانه ها در دفاع از آزادی بیان شده و این ماجرا با تمام ابعادی که پیدا کرده، همچنان ادامه دارد.
Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟
Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟ Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟ Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟ Nsa در سازمان ملل هم به دنبال تروریست ها می گردد؟ادامه مطلب


Similar Threads: