مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید


مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید


«آیا اجازه دسترسی به حساب شما را دارم؟» این پرسشی است که روز به روز اپلیکیشن ها و وبگاه های بیشتری از ما می پرسند؟ کمتر پیش می آید که محتوای اجازه نامه برای دسترسی به حساب های مختلف خود را بخوانیم و اغلب بی توجه به عواقب این عمل به هر اپلیکیشنی امکان دسترسی به حساب خود را می دهیم! پس از گذشت مدت زمانی هم فراموش می کنیم به کدام اپ ها و وبگاه ها چنین اجازه ای داده ایم و حتماً هم به خاطر نمی آوریم که سطح دسترسی مطالبه شده از سوی آن اپ یا وبگاه در چه حد بوده است.

این موضوع ممکن است بسیار خطرناک باشد؛ وقتی خود ما به این راحتی اطلاعات شخصی مان را در اختیار غریبه ها می گذاریم آیا به راستی باید نگران پروژه هایی مانند پریسم باشیم؟ حتماً شما هم در این میان به همین تناقض برخورده اید. اینکه وقتی خود افراد با آسودگی خاطر و به سادگی به هر اپلیکیشن امکان دسترسی به یک حساب کاملاً شخصی مانند فیسبوک را میدهند، آیا واقعاً باید خطر اصلی را از سوی سازمان های امنیتی دانست یا از طرف ناآگاهی و بی دقتی شهروندان سرزمین مجازی؟

ادامه مطلب را از دست ندهید.

ادامه مطلب
مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید
مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشید مراقب دسترسی اپلیکیشن های مختلف به حساب های خود باشیدادامه مطلب


Similar Threads: