کلاس درس یک موسسه غیرانتفاعی است که هدف آن فراهم کردن آموزش رایگان و باکیفیت برای تمامی فارسیزبانان است. ما بر این عقیدهایم که آموزش نه محدود به آن چیزی است که در مدارس سراسر جهان به دانشآموزان آموخته میشود و نه محدود به سن، جنس یا طبقهی خاصی از جامعه. به همین دلیل است که ما قصد داریم به کمک تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی به اشتراکگذاری ویدیو، با از میان برداشتن تمامی مرزهای مالی و جغرافیایی، امکان یادگیری تمام یافتههای دانش را برای همهی فارسیزبانان مهیا کنیم
کلاس درس همچنین شریک آموزشی خان آکادمی است و بخش بزرگی از ویدیوهای فارسی این موسسه را فراهم می کند.* خان آکادمی یکی از بزرگترین موسسات آموزشی اینترنتی است که با بیش از سه ملیون کاربر در ماه، در حال گسترش فعالیت های آموزشی و غیرانتفاعی خود به سراسر جهان است.