امپراتوری پهلوی و ساسانی شباهتهای بسیار دارند: از فلسفه شاد زیستنشان، تا فره ایزدی و تاج پادشاهانشان تا هنر و صنعتشان و حتی سرنوشتشان. آنها اختلاف بزرگی هم با هم دارند: تاریخ امپراتوری ساسانی به دست اعراب سوزانده شد، اما امپراتوری پهلوی از گزند دشمنانش در امان ماند. آنها نتوانستند آثار آنرا در آتش بسوزانند. زیرا برچیده شدن این امپراتوری در عصر ارتباطات و با وجود صنعت چاپ و عکاسی و فیلمبرداری همراه بود که موجب شد تقریبا همه جزئیات آن برای نسلهای بعد حفظ شود. این تارنما تلاشی است برای گرد هم آوری دانشنامه ای از میراث فرهنگی آن سالها.