برگه دان تلاش دارد فهرستی از همه کتابهای فارسی جمع آوری کند تا بتواند مرجعی باشد برای کتابشناسی. تاکید برگه دان بر هرچه بزرگ تر و دقیق تر شدن این فهرست بدون اعمال گزینش های سلیقه ایست. امتیازی که کاربران به کتابها می دهند، یادداشت هایی که برای کتابها نوشته می شوند و نظر خوانندگان کتاب به بازدید کنندگان سایت امکان شناخت بهتر کتاب ها را خواهد داد. به بیان دیگر برگه دان ابزاری است برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر درباره کتاب، چه هنگامی که در موضوع خاصی دنبال کتاب هستید و چه هنگامی که کتابی را مد نظر دارید و می خواهید بیشتر درباره اش بدانید