نذرییاب وبسایتی اجتماعی برای اشتراک گذاری آزاد اطلاعات میباشد، و اطلاعات درج شده در آن مورد بازبینی سطحی قرار میگیرند