کـتـابـخـانـه مـجـازی (Virtual library) کتـابـخـانه ای بـدون دیـوار هـسـت. بـدیـن معـنی